Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών που ισχύει από το σχολικό έτος 2015-'16, η "Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών" εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας, για όλες τις ομάδες Προσανατολισμού.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους μαθητές στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις βασικές αρχές τους. Με βάση τις ενότητες του σχολικού εγχειριδίου, μελετώνται η δημιουργία και η διαμόρφωση των Κοινωνικών Επιστημών, οι θεμελιωτές και οι μέθοδοι που αυτές χρησιμοποιούν, η σύγχρονη κοινωνική οργάνωση και η συνεισφορά των Κοινωνικών Επιστημών στη σύγχρονη Ελλάδα.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Το σχολικό εγχειρίδιο (που παλαιότερα διδάσκονταν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος επιλογής) περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες
2. Δημιουργία και διαμόρφωση των Κοινωνικών Επιστημών
3. Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών
4. Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών
5. Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές
6. Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Η συνεισφορά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη σύγχρονη Ελλάδα.

Από τις παραπάνω ενότητες έχουν επιλεγεί τρεις, για να αποτελέσουν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος:
Η δεύτερη ενότητα, που παρουσιάζει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, από την εποχή του Μεσαίωνα μέχρι τη Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς και τα νέα αντικείμενα της γνώσης κατά τον 17ο  και 18ο αιώνα. Έμφαση δίδεται στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα οικονομικοκοινωνικά δεδομένα και την επιστημονική σκέψη.

Η τρίτη ενότητα, που εξετάζει τα βασικά σημεία των θεωριών των κοινωνικών επιστημόνων, προκειμένου ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις αρχές που εισήγαγαν οι θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών ( Πολιτική Επιστήμη, Οικονομία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Ανθρωπολογία).

Η πέμπτη ενότητα, που πραγματεύεται σύγχρονα κοινωνικά θέματα, καθώς αυτά αποτελούν κεντρικά προβλήματα ανάλυσης από την πλευρά των Κοινωνικών Επιστημών. Κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να αποκτήσει ο μαθητής το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας μέσα από έναν διαλεκτικό τρόπο σκέψης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος ακολουθεί το  τυπικό των θεμάτων δύο ομάδων:
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Κάθε ένα από τα δύο θέματα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.