Τεχνολογία

Το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Δεν ανήκει στα «παραδοσιακά» μαθήματα, καθώς στο διδακτικό αντικείμενό της αποκρυσταλλώνεται μία νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία.

Μάθημα με πολλές προεκτάσεις σε διαθεματικό και διεπιστημονικό επίπεδο, η Τεχνολογία αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης ενός θέματος με τρόπο πρωτότυπο και ελεύθερο, αφού το μάθημα δεν οριοθετείται σε στενά πλαίσια αλλά δίνει την ελευθερία και την πρωτοβουλία στο μαθητή να επιλέξει ο ίδιος το θέμα του.  Από την άλλη αποτελεί ένα ξεχωριστό τρόπο σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την πραγματικότητα, αφού η τεχνολογία είναι πλέον εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου ανθρώπου, το οποίο τον βοηθά να ξεπεράσει ποικίλα προβλήματα.  

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές το τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν, μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους.
2. Να μελετήσουν τεχνολογικά θέματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα.
3. Να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες μέσα από την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων.
4. Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η διδασκαλία της Τεχνολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη τεχνολογικών ενοτήτων, που σχετίζονται με τις μεταφορές και την επικοινωνία, την ενέργεια και την ισχύ, τη διαστημική τεχνολογία, τη βιομηχανική παραγωγή, τους χώρους εργασίας και παραγωγής και άλλα παρεμφερή θέματα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η μεθοδολογία καθορίζεται από εκείνη την αρχή που τοποθετεί το μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου εφαρμόζει τη μέθοδο της εργασίας, σε ατομικό επίπεδο στην Α’ Γυμνασίου και σε ομαδικό στη Β’ Γυμνασίου. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να εμπλακεί στην κατασκευή της εργασίας που επέλεξε, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια αυτής.
- επιλέγει το θέμα της εργασίας
- καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα των σταδίων της εργασίας
- αναζητά βιβλιογραφικές πηγές προς συλλογή πληροφοριών
- πραγματοποιεί μία κατασκευή του έργου (ομοίωμα αντικειμένου)
- παρουσιάζει στην τάξη τη γραπτή εργασία και την κατασκευή του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που επιτρέπουν τη συνολική περιγραφή του επιπέδου του  μαθητή σε ποικίλους τομείς:
α. στις γνωστικές ικανότητες, δηλ. την αναζήτηση, την κατανόηση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη σύνθεση πληροφοριών, την κριτική και δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.
β. στις κοινωνικές δεξιότητες, δηλ. την ικανότητα επικοινωνίας και τη δυνατότητα συνεργασίας.
γ. στο ενδιαφέρον και τη διάθεση συμμετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες και την προσπάθεια που κατέβαλε.
δ. στις στρατηγικές προσέγγισης των εργασιών, δηλ. τη μεθοδικότητα στη συλλογή των πληροφοριών, την ευελιξία και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και την ολοκλήρωση  μίας ανειλημμένης εργασίας.

Το μάθημα της Τεχνολογίας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του πώς συνδυάζονται αρμονικά οι θεωρητικές γνώσεις και η πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινότητά μας: καλλιεργώντας τάσεις και δεξιότητες,  οι μαθητές ανακαλύπτουν μικρά μυστικά κατασκευής και λειτουργίας μικρών και μεγάλων έργων στο ανθρωπογενές περιβάλλον μας.