Πληροφορική

Είναι κοινή διαπίστωση - και η Ιόνιος Σχολή δεν την παραβλέπει - ότι η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και ότι οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες διαπερνούν σταδιακά το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται σε μια διαδικασία συγκρότησης της ιδιαίτερής τους κουλτούρας, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο το εκπαιδευτικό σύστημα να βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το σχολείο οφείλει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και η εκπαίδευση που προσφέρει να εφοδιάζει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μίας εξελισσόμενης τεχνολογικά κοινωνίας. Έτσι, θα αποφευχθούν νέες ανισότητες, νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού (που τώρα θα είναι βαθύτερες και ταχύτερες) και πρόσθετες δυσκολίες ένταξης στον κόσμο της εργασίας.
Επιπλέον, ο υπολογιστής και τα μέσα που τον συνοδεύουν, πέρα από τη χρησιμότητά τους ως εργαλείων διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, προσφέροντας νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής κάτω από το πρίσμα αυτό καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλο σχεδόν το φάσμα του προγράμματος σπουδών.
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε:
1. Να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και τους όρους της πληροφορικής τεχνολογίας, δηλαδή των μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που μπορεί να παρουσιασθεί σε ψηφιακή μορφή.
2. Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, ασκούμενοι σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν.
3. Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κρίνουν τις επιπτώσεις των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Στην Ιόνιο Σχολή για να εξασφαλισθούν οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις διδασκαλίας –άρα και οι πιο πρόσφορες συνθήκες μάθησης– το κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο "υποτμήματα" (αλφαβητικά). Το ένα "υποτμήμα" κάνει Πληροφορική στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα το άλλο "υποτμήμα" διδάσκεται Τεχνολογία (στην Α' και Β' τάξη) ή Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) στην Γ΄ τάξη.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του μαθήματος (σχολικό έτος 2007-2008), το οποίο συνοδεύεται από συμπληρωματικό τεύχος της Ιονίου Σχολής, τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ανά τάξη είναι:
Για την Α' τάξη: Γνωρίζω τον υπολογιστή - Το Λογισμικό του υπολογιστή - Ζωγραφική - Επεξεργασία κειμένου - Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του - Ο υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή.
Για τη Β' τάξη: Το εσωτερικό του υπολογιστή - Πολυμέσα - Δίκτυα υπολογιστών - Αρχεία/ Φάκελοι - Υπολογιστικά φύλλα - Γραφήματα και παρουσιάσεις - Υπηρεσίες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό - Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα.
Για την Γ' τάξη: Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό - Ο Προγραμματισμός στην πράξη - Εφαρμογές με τη γλώσσα LOGO - Μεγάλες δραστηριότητες με χρήση λογισμικού - Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται στην Ιόνιο Σχολή στο ειδικά διαμορφωμένο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Λυκείου, στη Φιλοθέη. (Άλλα εργαστήρια Πηροφορικής με την «τελευταία λέξη» του εξοπλισμού, λειτουργούν στα Σχολεία της Ιονίου Σχολής στο Μαρούσι.) Το εργαστήριο έχει τον αναγκαίο και κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό. Διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε ο κάθε μαθητής να εργάζεται ατομικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  Τέλος,  γίνεται ευρύτατη χρήση του "Internet" (διαδικτύου) από τους μαθητές και τους καθηγητές τους.
Πάγιος στόχος του Σχολείου μας είναι ο εξοπλισμός -υλικό και λογισμικό- του Εργαστηρίου μας να είναι σύγχρονος και να συμβαδίζει -κατά το δυνατό- με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε  οι μαθητές να αποκομίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος από τη χρήση του.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η επίτευξη των σκοπών του μαθήματος απαιτεί συστηματική προσέγγιση εννοιών και καλλιέργεια δεξιοτήτων που ταξινομούνται σε τρεις άξονες:
1. γνωρίζω-επικοινωνώ με τον υπολογιστή
2. διερευνώ-δημιουργώ-ανακαλύπτω
3. ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή

Όπως γίνεται εμφανές από τα παραπάνω, η μεθοδολογία τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας. Εκμεταλλευόμενοι τη φιλέρευνη διάθεσή του, τον προ(σ)καλούμε  να αναζητήσει, να πειραματιστεί και τελικά να ανακαλύψει πώς να χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ανάλογα  με τις ανάγκες του και πάντα προς όφελός του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στην Α' και Β' τάξη το μάθημα της Πληροφορικής αποτελεί κλάδο μαζί με την Τεχνολογία. Βαθμολογείται μεν ξεχωριστά αλλά στο τέλος βγαίνει ο μέσος όρος των δύο μαθημάτων.
Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με βάση την επίδοσή τους σε κάθε είδους δοκιμασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σημειωτέον ότι το μάθημα δεν εξετάζεται γραπτά τον Ιούνιο και ο ετήσιος Μ.Ο. του μαθήματος εξάγεται από τους βαθμούς των τριών τριμήνων.
Αντίθετα, στην Γ' τάξη το μάθημα είναι αυτόνομο, και όχι μάθημα κλάδου, διεξάγονται γραπτά τεστ και ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο.  

Τα αποτελέσματα της συστηματικής διδασκαλίας που γίνεται στην Ιόνιο Σχολή φαίνονται στην κατάρτιση και τη μετέπειτα εξέλιξη των μαθητών μας, για τους οποίους οι γνώσεις που απέκτησαν είναι αρωγός σε πολλές πτυχές της δράσης τους.