Γεωγραφία

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται στην Α’ και Β’ Γυμνασίου και μέσα από τη διδασκαλία του επιδιώκεται:
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό περιβάλλον και να αποκτήσουν γεωγραφική αντίληψη.
2. Να μελετήσουν και εν συνεχεία να εκτιμήσουν το περιβάλλον ως παράγοντα της ανθρώπινης δράσης και δημιουργίας.
3. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη σωστή και εποικοδομητική προσέγγιση και την ερμηνεία των γεωγραφικών δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Στην Α’ τάξη του Γυμνασίου η επαφή με το μάθημα ξεκινά με τη μελέτη των χαρτών. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση τους και μαθαίνουν να «διαβάζουν» ένα χάρτη.  Οι επόμενες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου αναφέρονται στα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος: την ατμόσφαιρα (τον καιρό και το κλίμα), την υδρόσφαιρα (τους ωκεανούς, τη θάλασσα, τα μεγάλα ποτάμια της Γης), τη λιθόσφαιρα (τις μεγάλες οροσειρές της Γης) και τη βιόσφαιρα.  Τέλος, η ύλη της Α’ Γυμνασίου ολοκληρώνεται με την αναφορά στον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, τη ζωή στις πόλεις, την οργάνωσή τους και τα προβλήματα που προκύπτουν.

Στη Β’ τάξη του Γυμνασίου οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές σχετίζονται με την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα με:
α. τους κατοίκους της Ευρώπης: χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ευρωπαϊκές πόλεις.
β. το φυσικό περιβάλλον: γεωλογική ιστορία, ευρωπαϊκό ανάγλυφο, θάλασσες-ποτάμια-λίμνες, κλίμα και βλάστηση της Ευρώπης.
γ. τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Κατά τη διδασκαλία η παρουσίαση του μαθήματος γίνεται κατά κύριο λόγο από το διδάσκοντα καθηγητή. Στην πορεία αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και γενικότερα τα εποπτικά μέσα για την παρουσίαση των δεδομένων. Οι χάρτες αποτελούν το προσφορότερο μέσο για τη σχηματική απεικόνιση των όσων περιγράφονται και βοηθούν, ώστε αυτά να εντυπωθούν στους μαθητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που επιτρέπουν τη συνολική περιγραφή του επιπέδου του μαθητή σε ποικίλους τομείς και όχι μόνον την αποτίμηση της επίδοσής του μέσω γραπτών δοκιμασιών. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στους εξής τομείς:
α. στις γνωστικές ικανότητες, δηλ. την αναζήτηση, την κατανόηση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη σύνθεση πληροφοριών, την εφαρμογή της νέας γνώσης, την κριτική και δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.
β. στις κοινωνικές δεξιότητες, δηλ. την ικανότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα συνεργασίας, την υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους σε περίπτωση ομαδικών εργασιών.
γ. στο ενδιαφέρον και τη διάθεση συμμετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες και την προσπάθεια που κατέβαλε.
δ. στις στρατηγικές προσέγγισης των εργασιών, δηλ. τη μεθοδικότητα στη συλλογή των πληροφοριών, την ευελιξία και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και την ολοκλήρωση μίας ανειλημμένης εργασίας.

Με πυξίδα τη μεθοδική προσέγγιση της Γεωγραφίας και με βοηθό την παρατήρηση και την πολυδιάστατη ενασχόληση με το γήινο περιβάλλον, ανοίγουμε μικρά παράθυρα στους ορίζοντες του κόσμου μας.