Πολιτική Παιδεία

Πρόκειται για μάθημα Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στους μαθητές της Α' και της Β' Λυκείου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα "Πολιτική Παιδεία" (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) είναι, πρωτίστως, μία μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός του είναι να διαμορφώσει ένα ελεύθερο και υπεύθυνο πολίτη, ο οποίος, έγκαιρα, θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της Δημοκρατίας.  Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο μαθητής κοινωνική, πολιτική και οικονομική παιδεία, να αντιληφθεί και να βιώσει τη διασύνδεση Οικονομίας-Πολιτικής-Δικαίου-Κοινωνιολογίας, να κατανοήσει βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και τη λειτουργία της Πολιτείας και να αναπτύξει κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο πολιτικό, εθνικό και ευρωπαϊκό "γίγνεσθαι" ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται και η εκπλήρωση ειδικότερων σκοπών:
α. Η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής, πολιτικής και οικονομικής σκέψης, καθώς και των κατάλληλων εργαλείων για την κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας και των πολιτικών θεσμών.
β. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων.
γ. Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και η υιοθέτηση στάσεων, που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην ένταξή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη ελληνική και ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Το μάθημα "Πολιτική Παιδεία", λόγω του περιεχομένου του, απαιτεί συνολική και συνθετική θεώρηση.
Τα θέματα προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθόδους, οι οποίες προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις ζωής.

Ειδικότερα, ο διδάσκων αξιοποιεί:
α. τη μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη διδασκαλία, με στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή του μαθητή.
β. τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με απώτερο σκοπό τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου και της πραγματικότητας.
γ. την ευελιξία που προσφέρει το μάθημα, προκειμένου να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης, και μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο.
δ. την παρατήρηση, την περιγραφή, την ανάλυση και ερμηνεία κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών φαινομένων.
ε. τις συνθετικές εργασίες που αναθέτει στους μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Μέρος Α': Οικονομία
- Η κατανάλωση των εμπορευμάτων
- Η παραγωγή
- Η ανταλλαγή των εμπορευμάτων και οι τιμές

Μέρος Β': Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου
- Το Δίκαιο
- Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
- Κοινωνική και πολιτική δυναμική

Μέρος Γ': Κοινωνιολογία
- Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
- Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: Μορφές,προβλήματα και προοπτικές
- ΕΚπαίδευση: Παράγοντες αναπαραγωγής και αλλαγή της κοινωνίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μαθητές αξιολογούνται από την καθημερινή συμμετοχή τους και τη δυνατότητα να κατανοούν και να αναλύουν τα δεδομένα του μαθήματος. Επίσης, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές παρουσιάσεις.
Τέλος, αξιολογούνται και από τις γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου.