Πληροφορική

Στο Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής συναρτάται άμεσα και από το γεγονός ότι στις μέρες μας ο χώρος της εργασίας γνωρίζει καταλυτικές αλλαγές και πλέον οι νέοι, σημερινοί μαθητές-αυριανοί πολίτες, βρίσκονται μπροστά σε μια εντελώς νέα κατάσταση, που τη χαρακτηρίζει ένας εμφανής δυναμισμός και ευρύτατη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Προκειμένου, λοιπόν, να αποκτήσουν οι μαθητές τα απαραίτητα εφόδια και να προετοιμασθούν για τον επαγγελματικό «στίβο», στο Λύκειο διδάσκονται ένα αμιγές μάθημα γενικών γνώσεων Πληροφορικής, στο οποίο όμως προοδευτικά εντάσσουμε και τη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως μέσου στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Oι «Εφαρμογές Πληροφορικής» εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου, ως μαθήματα επιλογής, και έχουν ως γενικό σκοπό:

1. την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών, με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης.

2. την ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της Πληροφορικής και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στην επαγγελματική κατεύθυνση που θα επιλέξουν.

3. την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά κ.ά. ζητήματα που τίθενται με τις νέες τεχνολογίες στις ανθρώπινες δραστηριότητες.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Και στο Λύκειο η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής γίνεται στο σύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας.

Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος στην Ιόνιο Σχολή χρησιμοποιούνται λογισμικά εφαρμογών αλλά και ανάπτυξης εφαρμογών, μέσα από τα οποία οι μαθητές πραγματοποιούν ασκήσεις και ολοκληρωμένες συνθετικές εργασίες. Σε προγραμματιστικό επίπεδο οι μαθητές εργάζονται με λογισμικό ψευδογλώσσας, ενώ από λογισμικό ευρείας χρήσης χρησιμοποιούν εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, βάσεων δεδομένων, δημιουργίας παρουσιάσεων, δημιουργίας φύλλων εργασίας και δημιουργίας ιστοσελίδων.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών οι μαθητές προσπελάζουν τις εξής διδακτικές ενότητες:

Α. Ο κόσμος της Πληροφορικής: Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τις εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, ενημερώνονται για τους νέους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους και τις νέες επαγγελματικές προοπτικές που δημιουργούνται και συζητούν για τον τρόπο που η Πληροφορική επηρεάζει τους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Β. Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω: Οι μαθητές δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύνθετων και ολοκληρωμένων εργασιών. Η ενότητα αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος και έχει συμβουλευτικό μόνο χαρακτήρα. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα για δραστηριότητες ελεύθερης επιλογής, οι οποίες διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και την απόκτηση διαχρονικών δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών).

Γ. Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος (ειδικά για την Α' Λυκείου): Οι μαθητές γνωρίζουν τις επιδράσεις των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων στην ποιότητα ζωής, καθώς και τα νομικά και ηθικά θέματα που προκύπτουν από την κατάχρηση των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων. Επίσης, μελετούν τις μεταβολές που συντελούνται στο χώρο εργασίας, την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων δομών σε επίπεδο κοινωνίας και κράτους και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο σημερινός πολίτης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, με τη βοήθεια των Η/Υ του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Στο θεωρητικό μέρος οι μαθητές αναπτύσσουν ερωτήσεις γραπτώς, ενώ στο πρακτικό μέρος υλοποιούν τις απαντήσεις μέσω Η/Υ.

Το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής" εξετάζεται, επίσης, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου.

Η διδασκαλία της Πληροφορικής αποτελεί στην Ιόνιο Σχολή το μέσο, προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές όλες εκείνες τις βασικές και στέρεες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τις Τ.Π.Ε. Ευελπιστούμε ότι ο στόχος μας ευοδώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι απόφοιτοι του Λυκείου μας είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και να εξελιχθούν επαγγελματικά.