Λατινικά

Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, το μάθημα των Λατινικών διδάσκεται στην Γ' Λυκείου, ως επιλεγόμενο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η επιλογή του είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές).

Στην Ιόνιο Σχολή, το μάθημα διδάσκεται ήδη από τη Β' Λυκείου, στο πλαίσιο της απογευματινής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με το αντικείμενο και να προετοιμαστούν άρτια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών είναι να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τη λατινική γλώσσα και να γίνουν ικανοί να διαβάζουν, να μεταφράζουν και να κατανοούν απλά λατινικά κείμενα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωσή τους με γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Οι μαθητές ενθαρρύνονται από την αρχή να προσεγγίσουν το μάθημα με ιδιαίτερα θετική διάθεση, καθότι αποτελεί καινούριο αντικείμενο γι’ αυτούς στο οποίο μπορούν να διακριθούν, αφού δεν απαιτούνται άλλες προηγούμενες γνώσεις ή δεξιότητες, και η ύλη -αν και ενίοτε δύσκολη- είναι πάντως πεπερασμένη και απολύτως συγκεκριμένη.

Ακολουθώντας την πορεία της ύλης με τον τρόπο που υποδεικνύει το σχολικό βιβλίο, επιδιώκεται η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα με τρόπο τέτοιο, ώστε να φτάνουν στη γνώση με την παρατήρηση και τον πειραματισμό: Συντάσσουν το κείμενο στον πίνακα, παρατηρούν τις δομές του λόγου και το σχηματισμό των τύπων των λέξεων και φτάνουν σε συμπεράσματα, συγκρίνοντας τον τρόπο λειτουργίας της λατινικής γλώσσας με εκείνον της αρχαίας ελληνικής. Η βοήθεια του διδάσκοντα ασφαλώς δίδεται, προκειμένου να καθοδηγηθούν και να υποβοηθηθούν, κάθε φορά που χρειάζεται.

Συχνά το μάθημα εμπλουτίζεται με τη χρήση εποπτικών μέσων (βιντεοπροβολέα) με παρουσιάσεις POWER POINT που έχουν ως στόχο - κυρίως- να κάνουν το μάθημα ελκυστικό και προσομοιάζον στις συνήθειες των μαθητών. Μέσω αυτών, παρουσιάζεται η συντακτική ανάλυση κάποιων κειμένων ή ορισμένα γραμματικά φαινόμενα.

Για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, δίδεται στους μαθητές, ειδικό πολυσέλιδο τεύχος, εκπονημένο από το διδάσκοντα, που περιέχει επικουρικό του σχολικού βιβλίου υλικό και έχει ως στόχο να θυμίζει στους μαθητές τον τρόπο που διδάχτηκε το μάθημα στο σχολείο.
Σε κάθε μάθημα γίνεται έλεγχος των γραπτών ασκήσεων που τους είχαν ανατεθεί και των αποκτημένων γνώσεων.
 
Οι μαθητές παροτρύνονται να έχουν οργανωμένα και καλαίσθητα τετράδια και να φροντίζουν την εικόνα των γραπτών τους. Σε τακτά διαστήματα - ανά 2 εβδομάδες περίπου- οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν ξανά τη διδαγμένη ύλη και να λάβουν μέρος σε μια ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία στην τάξη, που λειτουργεί περισσότερο για αυτούς ως ευκαιρία για εξάσκηση και λιγότερο ως καθοριστικό μέσο αξιολόγησης.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η διδασκαλία γίνεται από ειδικό Ανθολόγιο, που περιέχει:
1. Εισαγωγή στη λατινική γλώσσα και λογοτεχνία (γένεση, γενικά χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας από την εμφάνισή της μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα).
2. Πενήντα διδακτικές ενότητες-μαθήματα που περιλαμβάνουν με τη σειρά: α) μια σύντομη πραγματολογική και γραμματολογική εισαγωγή στο κείμενο που ακολουθεί, β) ένα σύντομο αυτούσιο ή ελαφρά τροποποιημένο κείμενο, κατάλληλο για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων, γ) λεξιλόγιο με τις άγνωστες λέξεις ή φράσεις, δ) τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται σε κάθε ενότητα και ε) ασκήσεις για την εμπέδωση της γλωσσικής διδασκαλίας.

Τα κείμενα και τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα που αποτελούν την εξεταστέα ύλη ορίζονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κατά την αξιολόγηση, ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται προκειμένου ο μαθητής αφενός να εμψυχωθεί για να δουλέψει περισσότερο, αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του και αφετέρου να γνωρίζει ότι, αν καταβάλει τη μείζονα προσπάθεια, είναι βέβαιο ότι θα επιβραβευτεί με πολλούς τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι και ο βαθμός.
 
Ο διδάσκων προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στην επιείκεια και την αυστηρότητα και να είναι πάντα δίκαιος και ειλικρινής με τους μαθητές του.

Σε σχέση με την εξέταση και βαθμολόγηση των Λατινικών στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου, αυτή γίνεται βάσει των διατάξεων που αφορούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.