Ιστορία

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου και οι σκοποί της διδασκαλίας του, κατά τάξη, είναι οι ακόλουθοι:
1. Στην Α’ τάξη του Λυκείου επιδιώκεται η γνώση της ελληνικής ιστορίας της αρχαιότητας παράλληλα με την ιστορία άλλων λαών. Να κατανοήσουν, δηλαδή, οι μαθητές το βαθμό σύνδεσης του Ελληνισμού με τους λαούς της Ανατολής και της Μεσογείου και κατ’ επέκταση τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού (527-565).
2. Στη Β’ τάξη του Λυκείου επιδιώκεται η γνώση της κυρίως Βυζαντινής περιόδου και των εξελίξεων στη Δυτική Ευρώπη από τον 6ο αιώνα έως και τις αρχές του 19ου αιώνα. Η κατανόηση των βασικών παραμέτρων της περιόδου αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσουμε την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και τις διεργασίες που καθορίζουν τη φυσιογνωμία της σύγχρονης Ευρώπης.
3. Στην Γ’ τάξη του Λυκείου επιδιώκεται η προσέγγιση των διεθνών γεγονότων παράλληλα με την εξέταση της Ελληνικής ιστορίας, η οποία παρουσιάζεται ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής, της οποίας αποτελεί οργανικό τμήμα.   
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Σε κάθε τάξη επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση των θεμάτων και η δημιουργική επαφή με τα επιτεύγματα και τα βιώματα όχι μόνον του Ελληνισμού αλλά και των λαών της υπόλοιπης Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής.

Πέραν της ιστορικής αφήγησης στη διδασκαλία αξιοποιούνται κατά περίπτωση παραθέματα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, χάρτες και εικόνες, γραφήματα και πίνακες, ερωτήσεις και θέματα προς συζήτηση και προβολές βίντεο.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η διδακτέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο ακολουθεί την πορεία των γεγονότων και τις εξελίξεις από τον αρχαίο κόσμο μέχρι τα νεότερα χρόνια. Αναλυτικότερα, οι ενότητες των σχολικών εγχειριδίων αναφέρονται στα εξής:
1. Ιστορία του αρχαίου κόσμου-Από τους πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού.
2. Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου.
3. Ιστορία του Νεότερου και σύγχρονου κόσμου.

Ειδικά για την Ιστορία στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ’ τάξης:
Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει θέματα από τη Νεοελληνική Ιστορία:

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας στο διάστημα 1830-1936
Η διαμόρφωση και λειτουργία των κομμάτων στην Ελλάδα (1821-1936)
Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930)
Το κρητικό ζήτημα από διπλωματική άποψη κατά το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα
Τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις όσον αφορά στον παρευξείνιο ελληνισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ας σημειωθεί ότι από τις παραπάνω ενότητες οι σελίδες που διδάσκονται τροποποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανακοινώσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όσον αφορά στην εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων.