Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Το μάθημα της Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων διδάσκεται ως μάθημα Επιλογής στους μαθητές της Α’ Λυκείου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί:
Στη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών:
α. σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιότητες τους, το ρόλο και τη σημασία τους στα οικοσυστήματα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος παρεμβαίνει διαχειριστικά σε αυτούς,
β. σχετικά με το στερεό φλοιό της γης, τη σύστασή του, τις διεργασίες που σχηματίζουν τα ορυκτά και τα πετρώματα, τις βασικές κατηγορίες στις οποίες αυτά διακρίνονται και τις ιδιότητές τους, αλλά και για τα φυσικά αποθέματα υδρογονανθράκων, άνθρακα, μεταλλευμάτων και νερού.

Στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και στη δραστηριοποίηση των μαθητών για την πρόληψή τους.

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και συμμετοχής στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στην καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των  φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, με άξονα την αειφόρο ανάπτυξη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Το μάθημα της Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων απαιτεί, λόγω του περιεχομένου του, μια συνολική και συνθετική θεώρηση. Τα θέματα προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθόδους, οι οποίες προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις ζωής.

Ειδικότερα, ο διδάσκων αξιοποιεί:
α. Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρησιμοποίηση Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών. Ο διαδραστικός πίνακας, τα εικονικά εργαστήρια και οι ψηφιοποιημένες αναπαραστάσεις των διαδικασιών και φαινομένων επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίσουν με απλό και ελκυστικό τρόπο τη γνώση.
β. Τη μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη διδασκαλία, με στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή του μαθητή.
γ. Τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με απώτερο σκοπό τη σφαιρική και ολιστική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.
δ. Την ευελιξία που προσφέρει το μάθημα, προκειμένου να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης.
ε. Την παρατήρηση, την περιγραφή, την ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων και διαδικασιών.
στ. Τις συνθετικές εργασίες που αναθέτει στους μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.
Οι μαθητές, στο πλαίσιο της διδακτέας ύλης, εξετάζουν:
τους φυσικούς πόρους
τη σχέση μας με τη Γη
τα χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τους κινδύνους που την απειλούν
τους εδαφικούς πόρους
τους υδατικούς πόρους
τους δασικούς πόρους
τις διάφορες μορφές ενέργειας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
Η αξιολόγηση συνδυάζει διάφορες μορφές και τεχνικές, ώστε να επιτύχει, αφενός μεν, την αξιόπιστη και αντικειμενική αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών και, αφετέρου, να συμβάλει στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρηση για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους. Καθώς στο μάθημα ακολουθείται η διαθεματική προσέγγιση, για την αξιολόγηση των μαθητών χρησιμοποιούνται, εκτός από την προφορική και γραπτή εξέταση, και τα σχέδια  εργασίας (project), τα οποία υλοποιούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.