Γερμανικά

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Γερμανική Γλώσσα είναι μία από τις τρεις ξένες γλώσσες που διδάσκονται, κατ' επιλογήν, και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου.  Οι στόχοι του μαθήματος βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνάφεια με αυτούς του Γυμνασίου.

Mέσα από τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Λύκειο επιδιώκεται:
1. Να συνεχίσουν οι μαθητές την πορεία τους για την απόκτηση των διπλωμάτων του Ινστιτούτου Goethe.
2. Να μπορούν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά στη γερμανική γλώσσα με επιτυχία και άνεση.
3. Να γνωρίσουν το τρόπο σκέψης και τον πολιτισμό του γερμανικού λαού και να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και στις αυξημένες απαιτήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου και πολυπολιτισμικού, πλέον, κοινωνικού περίγυρου.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Και στο Λύκειο η μέθοδος διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στηρίζεται στη βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγισή της. Το μάθημα προσανατολίζεται στην πρακτική χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο πραγματικών συνθηκών επικοινωνίας. Δε βασίζεται στη στείρα απομνημόνευση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, αλλά στην ουσιώδη επαφή με τη γλώσσα ως φορέα πολιτισμού.

Δίδεται, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδική εργασία και τη συνεργασία εντός και εκτός τάξης, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους και την προσωπικότητά τους, μαθαίνοντας να αυτενεργούν και να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες.
 
Το σκοπό αυτό εξυπηρετούν:
α. Η χρήση οπτικο-ακουστικού υλικού και νέων τεχνολογιών στο μάθημα, οι οποίες προσφέρουν στο μαθητή την ευκαιρία να προσεγγίσει με τρόπο άμεσο και ζωντανό τη γλώσσα που μελετά.
β. Η ένταξη στο μάθημα όχι μόνο βιβλίων, αλλά και πρωτότυπων, σύγχρονων κειμένων, όπως για παράδειγμα άρθρων, τα οποία προέρχονται από τον ξενόγλωσσο Τύπο ή το διαδίκτυο. Η θεματολογία του υλικού ποικίλλει και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι μαθητές συζητούν, αναλύουν και εμβαθύνουν, με απώτερο στόχο την κατάκτηση της Γερμανικής Γλώσσας.
γ. Οι διαθεματικές εργασίες (projects), οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να συνδυάζουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, να τις διευρύνουν, να τις επεκτείνουν σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, να εκμεταλλεύονται τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες, να συνεργάζονται αλλά και να αυτενεργούν.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η επιλογή των βιβλίων που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία γίνεται με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και τις απαιτήσεις του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλία πληρούν τις προδιαγραφές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες και συμβαδίζουν με τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής επιστήμης.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης και παραγωγής λόγου σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Λύκειο της Ιονίου Σχολής, οι μαθητές είναι σε θέση όχι απλά να χρησιμοποιούν τη Γερμανική Γλώσσα στην επικοινωνία τους με ξένους λαούς, αλλά και να αντιλαμβάνονται το βαθύτερο περιεχόμενό της.


Deutsch an der Ionios Schule

LEHRZIELE
Deutsch wird dieses Jahr als Wahlfach in der ersten und zweiten Klasse des Lyzeums unterrichtet und die Ziele des Unterrichts hängen mit denen des Unterrichts auf dem Gymnasium zusammen.

Der Deutschunterricht im Lyzeum zielt darauf ab:
1. mit dem Erwerb von Zertifikaten des Goethe Instituts weiterzukommen.
2. einwandfrei und erfolgreich mündlich und schriftlich auf Deutsch kommunizieren zu können.
3. die deutsche Kultur und Denkweise kennen zu lernen und sich den zunehmenden Herausforderungen der Globalisierung und der interkulturellen Gesellschaft stellen zu können.

DIDAKTISCHE METHODE AN DER IONIOS SCHULE
Der kommunikativer Ansatz steht ebenfalls im Lyzeum im Vordergrund der didaktischen Methode der deutschen Sprache. Der Unterricht ist praxis- und handlungsorientiert, wird lebendig gestaltet und richtet sich nach realen Situationen und nicht nach sterilem Auswendiglernen von grammatischen und syntaktischen Phänomenen. Der DaF-Unterricht betrachtet nämlich die Sprache als Kulturträger.
Die Schüler lernen Verantwortung übernehmen und selbstständig handeln, indem Wert auf die Gruppen- und Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Schule gelegt wird, was die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Geselligkeit fördert.

Dazu trägt Folgendes bei:
1. die Anwendung audio visueller Medien und neuer Technologien im Unterricht, die den Lernern die Chance geben sich direkt und lebendig der Sprache zu nähern.
2. der Einsatz authentischer Texte im Unterricht, z.B Zeitungsartikel aus der deutschsprachigen Presse oder dem Internet. Die Thematik und die Inhalte orientieren sich an den Interessen und Bedürfnissen der Schüler. Die LernerInnen diskutieren, interpretieren, kritisieren und vertiefen, um allmählig die deutsche Sprache zu erwerben.
3. themenübergreifende Projektarbeiten, die den LernerInnen durch Zusammenarbeit und selbstständige Arbeit ermöglichen, ihre schon vorhandenen Kenntnisse zu kombinieren und zu vertiefen, neue Kenntnisse zu erwerben und in verschiedenen Fächern zu erweitern, indem sie gleichzeitig ihre Kenntnisse in den neuen Technologien ausnutzen.

LERNSTOFF
Die Bücher entsprechen den Vorschriften des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für die Sprachen und den Grundlagen der modernen Didaktik und werden anhand der Bedürfnissen und des Niveaus der Schüler ausgewählt.

BEWERTUNG
Es werden die mündliche und die schriftliche Rezeption und Produktion bewertet.
Nachdem die SchülerInnen das Lyzeum abgeschlossen haben, sind sie fähig nicht nur in der deutschen Sprache zu kommunizieren, sondern auch den tieferen Sinn der Sprache wahrzunehmen.