Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Επιλογής που διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου. Με τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, των οργανισμών, την οργάνωση και τη διοίκηση αυτών.

Οι μαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν:
1) Τους λόγους δημιουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τα στοιχεία από τα οποία χαρακτηρίζονται και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον.
2) Το περιεχόμενο της οργάνωσης και διοίκησης και τις διοικητικές λειτουργίες.
3) Τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και την οργάνωσή τους.
4) Το περιεχόμενο της διοίκησης και προώθησης πωλήσεων.

Με τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι, στη σύγχρονη εποχή, η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών γίνεται με τρόπο επιστημονικό και, έτσι, αντιλαμβάνονται ότι είναι χρήσιμο να μάθουν τους βασικούς κανόνες και όρους διοίκησης, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην οικονομική ζωή. Με την εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, οι νέοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις, ώστε να μπορούν σε ανώτατο επίπεδο να κατανοήσουν τη μεθοδολογία και τις προσεγγίσεις της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η διδασκαλία εστιάζει στην επιστημονική προσέγγιση των εννοιών και των όρων της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η διδασκαλία περιλαμβάνει μελέτες και παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων, ομαδικές εργασίες, συζητήσεις, δραστηριότητες και έρευνα. Γίνεται, επίσης, σύνδεση εννοιών και θεμάτων του μαθήματος με παραδείγματα και εμπειρίες από την καθημερινή ζωή των μαθητών. Επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να συμμετέχουν στην τάξη και παράλληλα να αναπτύξουν θετική στάση και ενδιαφέρον για το μάθημα. Στη διδασκαλία περιλαμβάνονται ερωτήσεις και ασκήσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των διδακτικών επιδιώξεων.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Το μάθημα εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο και η ύλη ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στην ύλη είναι:
α) επιχειρήσεις και οργανισμοί
β) επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
γ) διοικητικές λειτουργίες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση προφορικές και γραπτές δοκιμασίες, την επίλυση ασκήσεων και τις εργασίες των μαθητών. Αξιολογείται επίσης η διάθεση για συμμετοχή, η δυνατότητα σύνθεσης και η κριτική ικανότητα. Επίσης αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του μαθητή να εξετάζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τέλος οι μαθητές δοκιμάζονται και στις απαντήσεις των ερωτημάτων από άλλα βιβλία και βοηθήματα.

Σημειωτέον ότι το μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Τεχνολογική Κατεύθυνση της Γ΄ τάξης εξετάζεται και βαθμολογείται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων στο τέλος του σχολικού έτους βάσει των σχετικών διατάξεων.