Εξεταστέα Ύλη - Εξετάσεις

Κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων του διδακτικού έτους του Γενικού Λυκείου, γίνεται αξιολόγηση της προόδου κάθε μαθητή προφορικώς και γραπτώς. Η αξιολόγηση αυτή έχει χαρακτήρα διδακτικό, διότι με αυτή επιδιώκεται ανακεφαλαίωση από τους μαθητές της διδαχθείσης ύλης και ταυτόχρονα προετοιμασία για τις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των διδασκόντων, γιατί δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για επαναλήψεις. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπλάσουν όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να επιλύσουν τυχόν απορίες τους και να προετοιμασθούν αποτελεσματικά για τις εξετάσεις που ξεκινούν το γ’ δεκαήμερο του Μαΐου.

Πριν τη λήξη των μαθημάτων -η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας - οι διδάσκοντες καθηγητές ορίζουν την εξεταστέα ύλη, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης. Με βάση αυτήν την ύλη διεξάγονται στο τέλος του σχολικού έτους:
α. γραπτές προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου
β. γραπτές απολυτήριες εξετάσεις για την Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου.
 
Tότε τα παιδιά εξετάζονται γραπτώς στα περισσότερα μαθήματα και η βαθμολογία των γραπτών υπολογίζεται στα ετήσια αποτελέσματα.
 
Ειδικότερα στην Γ’ τάξη του Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται τόσο σε επίπεδο πανελλήνιο, προκειμένου να πετύχουν την εισαγωγή τους σε Ανώτερα Τεχνολογικά ή Ανώτατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όσο και εντός της σχολικής μονάδας.
                                                                                           
Χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων περιγράφονται σε εγκυκλίους, οι οποίες διανέμονται και στους μαθητές τότε. Εξάλλου το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις και στο Διαδίκτυο.

Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων υπολογίζεται στον ετήσιο βαθμό.