Σκοπός και Στόχος του Νηπιαγωγείου

Κατ' εξοχήν στόχος του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά:

Καλλιεργώντας τις αισθήσεις και οργανώνοντας τις πράξεις τους.

Προκαλώντας το ενδιαφέρον για εκμάθηση και προάγοντας τη γνώση και κατανόηση δεξιοτήτων

Κινητοποιώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη.

Αναπτύσσοντας την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης μέσα από τα σύμβολα, υποστηρίζοντας το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος.

Ενισχύοντας τη συνεργασία με τους γονείς.

Αναδεικνύοντας το παιχνίδι ως πυρήνα του προγράμματος.