Φυσική - Χημεία (Ερευνώ το φυσικό κόσμο)

Οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού διδάσκονται το μάθημα Φυσικής-Χημείας, από ειδικό καθηγητή, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα (ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση με το διαδίκτυο, projector, διαδραστικό πίνακα) και όργανα Φυσικής και Χημείας.
Στόχος είναι, μέσα από την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μαθητών και της Τεχνολογίας, η διδασκαλία βασικών εννοιών των μαθημάτων αυτών και η αποτελεσματική μάθηση.

Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται είναι η παρατήρηση και η περιγραφή. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκτελέσουν μετρήσεις, να εξαγάγουν συμπεράσματα και να πραγματοποιηθεί συζήτηση γύρω από τα φυσικά φαινόμενα.

Όλα τα πειράματα πραγματοποιούνται:

με υλικά καθημερινής χρήσης, ώστε να μπορούν να επαναληφθούν στο σπίτι εύκολα, χωρίς καμία επικινδυνότητα για τα παιδιά.

με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι κατανοητά από τους μαθητές.

Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των πειραμάτων γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου έτσι, ώστε να διασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος.