Γαλλικά

Στην Ιόνιο Σχολή η γαλλική γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές κατόπιν επιλογής τους.

Η διδασκαλία της ξεκινά στη Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, οπότε καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας, και γίνεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως.  Συνεχίζεται στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού με τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας τα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο αναπτύσσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

Προφορική έκφραση
Γραπτή έκφραση
Κατανόηση προφορικού λόγου
Κατανόηση γραπτού λόγου

Να σημειωθεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας να έχει διαθεματικό, ολιστικό και  μαθητοκεντρικό χαρακτήρα.