Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται στην Γ’ Γυμνασίου και μέσα από τη διδασκαλία του επιδιώκεται:
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα: τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία, τις ομάδες που την συνθέτουν, τους θεσμούς και τα προβλήματά της.
2. Να γνωρίσουν την πολιτική πραγματικότητα και να αποκτήσουν πολιτική παιδεία, η οποία θα τους καταστήσει ικανούς και ενεργούς πολίτες.
3. Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να καλλιεργήσουν το διάλογο και να ευαισθητοποιούν για τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας.
4. Να προσεγγίσουν την πραγματικότητα με σύνθετο και κριτικό τρόπο, προετοιμαζόμενοι για την είσοδό τους και την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Το διδακτικό εγχειρίδιο είναι διαρθρωμένο σε ενότητες, οι οποίες αποβλέπουν στη σταδιακή «ωρίμανση» του μαθητή και τη συνειδητοποίηση της ιδιότητάς του ως πολίτη της τοπικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας κοινότητας.

Ειδικότερα η καθεμία από τις ενότητες αυτές περιλαμβάνει τα εξής:
Το άτομο και η κοινωνία
- εισαγωγή στην έννοια της κοινωνίας, η οργάνωση και οι μεταβολές που υφίσταται, οι θεσμοί και ο τρόπος ένταξης του ατόμου στην κοινωνία.
Το άτομο και η πολιτεία
- ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας, το Σύνταγμα, τα κόμματα, οι εκλογές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πολίτη.
Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Το άτομο και η διεθνής κοινότητα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η μεθοδολογία της διδασκαλίας της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής εκπορεύεται και καθορίζεται από τους σκοπούς του μαθήματος. Ζητούμενο αποτελεί η ενεργητική στάση του μαθητή, η οποία προωθείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη συνεργατική μάθηση. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το διάλογο, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο διδάσκων δίνει το έναυσμα στους μαθητές και στη συνέχεια τους καθοδηγεί, προκειμένου να κατακτήσουν μόνοι τους τη γνώση, με τους εξής τρόπους:
- με ερωτήσεις, που εγείρουν το ενδιαφέρον τους και ενεργοποιούν την προηγούμενη εμπειρία τους.
- με δραστηριότητες, που αφορούν στην ανάπτυξη της αυτενέργειας και της κριτικής σκέψης.
Τελικά, βασική αρχή της διδασκαλίας γίνεται το «μαθαίνω να μαθαίνω» και όχι το «μαθαίνω ότι…», γεγονός που αναδεικνύει τη συμμετοχή του μαθητή κσι όχι την αυθεντία του διδάσκοντα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που επιτρέπουν τον έλεγχο όχι μόνων των γνώσεων των μαθητών αλλά κυρίως δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τις οποίες το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  στοχεύει να καλλιεργήσει και να αναπτύξει.

Έτσι, ο διδάσκων καθηγητής, επιλέγοντας την προσφορότερη κατά περίσταση μέθοδο, αξιολογεί το μαθητή σε προφορικό και σε γραπτό επίπεδο, με βάση τα εξής κριτήρια:  
- τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες: δηλαδή τη διάθεση συμμετοχής, την προθυμία, την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια.
- την επίδοσή του, στο βαθμό που αυτή καθορίζεται από την κριτική ικανότητά του και όχι την απομνημόνευση.
- εργασίες, οι οποίες απαιτούν πολλαπλές δεξιότητες (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, συνεργασία στην περίπτωση ομαδικών εργασιών).

Σωστός πολίτης είναι εκείνος που γνωρίζει, κρίνει, αξιολογεί, διαμορφώνει ιδία άποψη και τελικά ενεργεί. Η συμμετοχή στα κοινά προϋποθέτει όλα τα παραπάνω και στην επίτευξή τους συντελεί το μάθημα της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής. Οι μαθητές μέσα από τη γνώση εξελίσσονται σε πολίτες που όχι μόνον δέχονται τα ερεθίσματα της κοινωνίας αλλά είναι σε θέση να αρθρώσουν λόγο και να λάβουν θέση απέναντι σε καθετί που συμβαίνει.