Ξένες γλώσσες

Oι ξένες γλώσσες στην Ιόνιο Σχολή  διδάσκονται μέσα στο πρωινό πρόγραμμα με όλως ιδιαίτερη φροντίδα. Tα παιδιά χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους. Έτσι, επιτυγχάνεται η ομοιογένεια του τμήματος και η καλύτερη ανταπόκριση στη διδασκαλία.

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών κινείται ουσιαστικά σε δύο επίπεδα: το αμιγώς γλωσσικό και σε εκείνο που θεωρεί τη γλώσσα ως φορέα πολιτισμού και κουλτούρας. Αφετηρία των προσπαθειών μας είναι πρωτίστως να αποκτήσουν οι μαθητές κίνητρα για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιλέγουν. Τελικός στόχος είναι η πιστοποίηση και η απόκτηση των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

Η γλωσσομάθεια αποτελεί στη σημερινή κοινωνία εφόδιο απαραίτητο. Μέσα από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, λοιπόν, οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στην επικοινωνία αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν έναν άλλο πολιτισμό.