Σκοπός και Στόχοι της Εκπαίδευσης

Tο Δημοτικό Σχολείο της Ιονίου Σχολής παρέχει πραγματιστικές γνώσεις.

Τα παιδιά μαθαίνουν, αποκτώντας ίδιες εμπειρίες. Αποβλέποντας στη σταδιακή προσαρμογή των μικρών μαθητών στον κόσμο των μαθημάτων και των υποχρεώσεων, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην όσο το δυνατό ομαλότερη ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Έτσι, με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των δασκάλων καθώς και εξειδικευμένου, κατά αντικείμενο διδασκαλίας, προσωπικού στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται:

Η ενεργοποίηση της φιλέρευνης διάθεσης των παιδιών, προκειμένου να δημιουργηθούν πρόσφορες συνθήκες για την αποδοχή της νέας γνώσης.

Η βιωματική μάθηση, ώστε οι μαθητές να συνδέουν τη γνώση με την εμπειρία τους.

Η πρόσληψη και εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης, με τη χρήση των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων.

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως της παρατηρητικότητας, της προσοχής, της δύναμης αυτοσυγκέντρωσης, της επιμονής, του κριτικού νου και της ελεύθερης σκέψης, που συντελούν στη νοητική ωρίμανση του μαθητή.

Η καλλιέργεια της μεθοδικής μαθηματικής σκέψης, της ανάλυσης, της αφαίρεσης και της γενίκευσης, προκειμένου ο μαθητής να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.

Η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της δημιουργικής φαντασίας του.

Η εξοικείωση με την τεχνολογία της Πληροφορικής, για να μπορεί να προσεγγίζει την πληροφορία και να επεξεργάζεται -στοιχειωδώς βέβαια- κείμενα στον υπολογιστή.

Η καλλιέργεια της αίσθησης της αρμονίας, της τάξης, του ωραίου μέσα από την επαφή με την Τέχνη.

Η προετοιμασία για το Γυμνάσιο και η δημιουργία σταθερών βάσεων, πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι γνώσεις της επόμενης βαθμίδας.